:: جلد 21، شماره 6 - ( بهمن - اسفند 1395 ) ::
جلد 21 شماره 6 صفحات 355-346 برگشت به فهرست نسخه ها
مروری بر مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید سوری*، عباس علیپور، محمد اسماعیل اکبری، حسن ارگانی، محمد اسد پور پیرانفر، حمید اسد زاده عقدایی، کورش اعتماد، حمید رضا جماعتی، فرزاد حدائق، سهیلا خداکریم، داوود خلیلی، مجتبی ذنوبی، سوسن صالح پور، آرزو صیاد، فرانک کازرونی، سید سعید هاشمی نظری، تقی یاسمی، سید محمد سید مهدی، علی خردمند، تیرنگ نیستانی، مریم امینی، داوود حمید پور، مریم توحیدی، تکتم علیرضایی، فرهاد حسین پناه
ت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (2645 مشاهده)

سابقه و هدف: مستندات مبتنی بر مطالعات کوهورت قادرند نیم رخ بیماری و مشکل را در شرایط کاملاً طبیعی در زمان انجاام مطالعاه
نشان داده و به علاوه شواهد معتبری در خصوص عوامل علیتی مرتبط با پیامد تحت بررسی ارایه نمایند. سلامت کارکناان هار ساازمان
موضوعی با اهمیت برای افزایش کارآیی آنان محسوب می شود. تا کنون مطالعه ای با ایا ن سااختار در کارکناان دانشاگاه علاوم پزشاک ی
شهید بهشتی انجام نشده است. برآورد میزان بروز بیماری های مهم غیر واگیر و تعیین عوامل خطر فردی، شغلی و محیطا ی مارتبط باا
بیماری های مهم غیر واگیر در جمعیت موردمطالعه می باشد. بیماری های مورد بررسی در این مطالعه شاامل اخاتلاتت و ب یماار ی هاا ی
قلبی عروقی، سرطان های پستان، معده، کولورکتال، پروستات و کبد، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کوهورت آینده نگر می باشد. ده هزار نفر از کارکنان 18 تا 65 ساله دانشگاه علاوم پزشاک ی شاه ید
بهشتی به طور تصادفی انتخاب و موردبررسی قرار می گیرند. برآورد می شود کاه در مادت 3 ساال راناد اول مطالعاه باه طاول انجاماد.
داده های موردنیاز برای این مطالعه از سه طریق خود اظهاری، مصاحبه، معاینه و همین طور آزمایشات مختلا جما آوری ما ی گاردد.
داده های اولیه پس از بررسی کیفیت و پیگیری برای تکمیل داده های ناقص و همچنین لینک شدن با داده های خاارج ی ماورد اساتفاده
قرار می گیرد. آنالیز توصیفی برحسب خصوصیات فردی، مکانی و زمانی انجام خواهد شد. برآورد خطر نسبی و تفاوت خطر برای عوامال
خطر مختل با روش های مناسب و متناسب با نوع داده ها، انجام خواهد شد. جهت برآورد اندازه رابطاه با ین عوامال خطار و پ یامادها ی
مورد بررسی، از مدل های مختل آماری رگرسیونی، آنالیز بقا و مدل های توأم استفاده خواهد شد.
یافته ها: به کارکنان جذب شده آموزش های تزم داده شده است. ابزارهای مورد نیاز، آماده و روانسنجی شده اناد. بارا ی کلیا ه فرآینادها
دستنامه تهیه شده است. وسایل و تجهیزات مورد نیاز طبق پروتکل و با نظر کارشناسی کمیته علمی فراهم شده اند. مرحله پره پایلوت -
اتمام یافته و مرحله پایلوت به مدت دو ماه در حال انجام است.
نتیجه گیری: با انجام مطالعه کوهورت به صورت آینده نگر می توان سهم بزرگی از مرگ های زودرس را جامعه مورد مطالعه را کاهش داد.
موفقیت طرح تا حد بسیار زیادی بستگی به حمایت دانشگاه در اجرای فرآیندهای مربوطه، تأکید بر انجام کار بار اسااس پروتکال هاا ی
تعری شده و کنترل و تضمین کیفی فرآیندها دارد. در این مطالعات می بایست مراقب از دست دادن نمونه ها در طول زمان بود و تاأ ثیر
کسانی که دیگر مایل به ادامه همکاری با تحقیق نیستند را در نظر داشت ضمن آن که خطاهایی اندازه گیری را مشخص و کنترل کرد.
واژه‌های کلیدی: کوهورت، هم گروهی، سلامت کارکنان
متن کامل [PDF 599 kb]   (864 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


XML   English Abstract   Printجلد 21، شماره 6 - ( بهمن - اسفند 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها