:: جلد 21، شماره 5 - ( آذر- دی 1395 ) ::
جلد 21 شماره 5 صفحات 290-297 برگشت به فهرست نسخه ها
مشخصات روانسنجی پرسشنامه آمیختگی شناختی
اسماعیل سلطانی* ، سیروس مومن زاده، سیده زهره حسینی، سیدعبدالمجید بحرینیان
مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، Ssoltani65@gmail.com
چکیده:   (1435 مشاهده)
سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی مشخصات روانسنجی پرسشنامه آمیختگی شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بود.
مواد و روش‌ها: 324 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت تصادفی خوشهای انتخاب و با تکمیل پرسشنامههای آمیختگی شناختی، باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی، پذیرش و عمل، پذیرش و عمل اضطراب اجتماعی، اضطراب در تعامل اجتماعی، زندگی مبتنی بر ارزش و پرسشنامه کیفیت زندگی در این پژوهش شرکت کردند. تحلیل عامل به روش مؤلفههای اصلی و روایی همگرا و واگرا برای ارزیابی روایی پرسشنامه آمیختگی شناختی انجام شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه آمیختگی شناختی نیز از آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی نشاندهندهی یک عامل بود که 89/54 درصد از واریانس را تبیین میکند. شواهدی از روایی همگرا و واگرای پرسشنامه آمیختگی شناختی از طریق همبستگی مثبت آن با پرسشنامه های باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی، پذیرش و عمل، اضطراب در تعامل اجتماعی و همبستگی منفی آن با پرسشنامه های پذیرش و عمل اضطراب اجتماعی، زندگی مبتنی بر ارزش و کیفیت زندگی بدست آمد. پایایی پرسشنامه آمیختگی شناختی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی به ترتیب برابر با 86/0 و 86/0 بدست آمد.
نتیجه‌گیری: نسخه ایرانی پرسشنامه آمیختگی شناختی سطح قابل پذیرشی از روایی و پایایی در دانشجویان دانشگاه دارد. پرسشنامه آمیختگی شناختی یک مقیاس روا و پایا است و میتواند در مداخلات پژوهشی و درمانی به کار رود.  
واژه‌های کلیدی: روایی، پایایی، پرسشنامه آمیختگی شناختی
متن کامل [PDF 797 kb]   (368 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۴


XML   English Abstract   Printجلد 21، شماره 5 - ( آذر- دی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها