:: جلد 10، شماره 5 - ( مهر 1384 ) ::
جلد 10 شماره 5 صفحات 9-15 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی قبل از عمل جراحی در میزان تنیدگی تهویه مکانیکی و جداسازی از دستگاه در بیماران تحت CABG بیمارستان های منتخب شهر تبریز درسال 1383
محبوبه صفوی*، محمود محمودی، مینا صدرالدینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی
چکیده:   (8356 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماری های قلبی از جمله شایع ترین و خطرناک ترین بیماری هایی است که زندگی بشر را تهدید می کند. تحقیقات حاکی از آن است که آموزش قبل از عمل روشی موثر جهت کاهش نگرانی ها و تنیدگی ها و اضطراب بیمار به شمار می آید. به منظور تعیین تاثیر آموزش و اطلاع رسانی قبل از عمل در کاهش میزان تنیدگی تهویه مکانیکی و جداسازی از آن در بیماران جراحی قلب بخش مراقبت ویژه، این تحقیق در سال 1383 در بیمارستان های منتخب شهر تبریز بر روی بیمارانی که برای اولین بار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار می گرفتند و به مدت 24-6 ساعت پس از عمل تحت تهویه مکانیکی قرار می گرفتند و سپس از آن جدا می شدند، انجام گرفت.مواد و روش ها: این کار آزمایی بالینی بر روی 80 نفر (دو گروه 40 نفری) انجام شد. جهت اندازه گیری میزان تنیدگی تهویه مکانیکی و جداسازی از آن از 4 پرسشنامه استفاده شد. 1- پرسشنامه مشخصات فردی 2- پرسشنامه سنجش اضطراب صفتی – حالتی اشپیل برگر (STAI) 3- پرسشنامه سنجش خلق منفی واتسون (PANAS-NA) 4- پرسشنامه ارتباط آسان منزل که در دو مرحله قبل از عمل و آموزش و بعد از عمل و آموزش مورد استفاده قرار گرفتند و نتایج دو مرحله با هم مقایسه شدند. هر دو گروه در مرحله قبل از عمل، آموزش معمول را دریافت کردند. در گروه شاهد مداخله ای نشد ولی گروه تجربه علاوه بر دریافت آموزش معمول، آموزش ویژه قبل از عمل و اطلاع رسانی درباره تهویه مکانیکی و جداسازی از آن به همراه یک بازدید از بخش مراقبت ویژه قلب و آشنایی با بخش و وسایل مورد استفاده برای بیمار توسط پژوهشگر را دریافت کردند و جزوه آموزشی تهیه شده توسط پژوهشگر در اختیار بیماران گروه تجربه قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، تی مزدوج تی و قبول خطای نوع اول در حد 5 درصد مورد تجربه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تحقیق نشان داد که در گروه تجربه، اضطراب حالتی، خلق منفی، مشکلات برقراری ارتباط ضمن تهویه مکانیکی و جداسازی از آن به طور معنی داری کاهش یافته است (p<0.0001)، در حالی که در گروه شاهد تفاوت معنی دار مشاهده نشد یا این که تفاوت معنی دار در جهت افزایش اضطراب حالتی، خلق منفی و مشکلات برقراری ارتباط بود. در بررسی میزان مصرف مسکن و آرام بخش ضمن تهویه مکانیکی و جداسازی از آن و همچنین طول مدت لوله گذاری، با وجود کاهش مصرف مسکن و آرام بخش و کاهش طول مدت آن در گروه تجربه، تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش گویای آن بود که آموزش و اطلاع رسانی قبل از عمل در رابطه با تهویه مکانیکی و جداسازی از آن، میزان اضطراب حالتی، خلق منفی و مشکلات برقراری ارتباط را ضمن تهویه مکانیکی و جداسازی از آن کاهش می دهد. همچنین باعث کاهش مصرف مسکن و آرام بخش ضمن تهویه مکانیکی و جداسازی از آن می شود و طول مدت لوله گذاری را کاهش می دهد. در نهایت باعث کاهش استرس و تنیدگی بیمار ضمن استفاده از تهویه مکانیکی و جداسازی از آن می شود.
واژه‌های کلیدی: آموزش قبل از عمل جراحی، جراحی قلب، تهویه مکانیکی و جداسازی، تنیدگی
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: 1385/6/15 | پذیرش: 1396/12/9 | انتشار: 1396/12/9


XML     Printجلد 10، شماره 5 - ( مهر 1384 ) برگشت به فهرست نسخه ها